Aluevaaliehdokkaiden kirjoitus Uutis-Jousi 5.1.22 Kuunnellaan käyttäjiä!

Hyvinvointialuetta kehitettävä käyttäjiä kuunnellen!

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on edessään ainutlaatuinen tilaisuus. Ensimmäisten aluevaltuutettujen vastuullisena tehtävänä on luoda palvelut, jotka vastaavat koko hyvinvointialueen ja sen asukkaiden tarpeisiin.

Sosialidemokraattien mielestä on tärkeää, että palveluita kehitetään niiden käyttäjiä kuunnellen. Palveluvalikoimaa ei tule sanella ylhäältä päin, vaan sekä hyvinvointialueen asukkailla että sote-alan ja pelastustoimen työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa palveluihin. Yhdessä tekemällä, toisia kuuntelemalla ja kunnioittamalla.  Johdon tulee olla rohkea uudistaja ja innostaja, mutta työntekijät osaavat oman tehtävänsä parhaiten, heillä on kyky soveltaa uusinta tietoa ja parhaat menettelytavat kulloiseenkin työtilanteeseen.

Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Myös digitaalisia palveluita on kehitettävä käyttäjälähtöisesti. Uusien digitaalisten palveluiden ja etäpalveluiden tulee aidosti hyödyttää sekä asiakkaita että työntekijöitä. Digitaalisten palveluiden tulee myös olla helppokäyttöisiä, eivätkä ne saa johtaa fyysisen palvelun heikkenemiseen.

Rahoitusta tulee ohjata perusterveydenhuoltoon ja erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet: ennalta ehkäisevän toiminnan kohteena olemme lähes kaikki, perusterveydenhuollon tehtävänä on hoitaa perussairauksia, kun taas vakavammin sairaita varten on erikoissairaanhoito. Hoitoon pääsyn tulee olla oikea-aikaista sekä perustua kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Aluevaltuuston haasteena tulee olemaan ohjata rahat ja resurssit läpinäkyvin päätöksin ja perustellusti. Päätöksenteko edellyttää rohkeaa keskustelua priorisoinnista. Erityisen tärkeää on perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon aiempaa laajempi yhteistyö ja uudenlaiset ratkaisut missä ja miten kumpikin toimii.

Heikki Miettinen nro 118

sairaanhoitaja

Risto Daavitsainen nro 80

TtM, kunnanvaltuuston pj